Steering Group

 

The Steering Group is responsible for the overall research activities at CMM, ensuring their performance in a successful manner. It acts as a supportive organ to the Director, who makes the formal decisions.


The Steering Group ensures a continuous discussion between the researchers and staff at CMM, the management and the Board. All CMM personnel are welcome to contribute to and are important in discussions regarding policies, recruitment and research focus in a simultaneous top-down and bottoms-up process. Relevant issues are discussed during regular meetings (once per month) and the Steering Group makes recommendations to the Director regarding actions. The Steering Group is responsible for the execution of decided activities.

Major issues, e.g. issues regarding organizational structure, are presented to the CMM Board together with basic data for decision making but the Steering Group is responsible for the execution of the made decision.

 

Questions within the scope of the Steering Group:

 • Organizational development

 • Strategies for the scientific development of CMM

 • Recruitment of scientists and groups

 • Termination or relocation of research groups

 • Support for research groups

 • Division of space

 • Common instruments and core facilities

 

The Steering Group consists of

Tomas Ekström, Professor Emeritus, Acting Director

Peder S. Olofsson, Associate Professor, Specialist in Anesthesiology and Intensive Care Medicine, Responsible Publisher

Maja Jagodic, Associate Professor, Core facilities

Olle Kämpe, Professor, Senior Physician, Outreach program

Fredrik Piehl, Professor, Senior physician, Clinical research

Catharina Lavebratt, Associate Professor

CMM is recruiting a new Director

The announcement follows in Swedish: 

Centrum för Molekylär Medicin (CMM) vid Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset (K) söker ny föreståndare


CMM är en stiftelse, stiftad av Stockholm Läns Landsting (Region Stockholm) för att främja forskning inom följande sjukdomsområden: inflammationssjukdomar såsom reumatiska och neuroinflammatoriska sjukdomar, kardiovaskulära sjukdomar, vissa genetiska sjukdomar samt vissa neuropsykiatriska sjukdomar. Den forskning som stöds av stiftelsen bedrivs i en forskningsbyggnad också kallad CMM som ligger i anslutning till Nya Karolinska Solna och ägs och förvaltas av stiftelsen CMM (hus L8).


Framgångsrik forskning, inte minst sådan som knyter samman basal och klinisk forskning, kräver att kreativa, generösa och internationella miljöer skapas där forskare från olika fält kan samverka. En sådan miljö har skapats vid CMM under de två decennier som CMM-stiftelsen varit verksam för detta ändamål. Därmed blir det av fundamental betydelse för fortsatt framgångsrik forskning inom de folksjukdomar som vår stiftelse ansvarar för, att CMM kan fortsätta att utvecklas som en sammanhängande och dynamisk forskningsmiljö. CMM kan uppvisa en effektiv utveckling med tydlig ledning och samstämmig vetenskaplig vision bland forskarkollegiet. CMM leds av en föreståndare och en administrativ enhet (service center) tillhandahåller stöd till forskarkollektivet vad avser IT och annan nödvändig support. För närvarande är c:a 700 forskare, inkluderande studenter och teknisk personal, verksamma vid CMM och samtidigt anställda vid KI eller K. Stiftelsen har en styrelse, som tillsätter en föreståndare som leder verksamheten vid CMM. (Mer information om organisationen hittas på www.cmm.ki.se.)


Den nya föreståndaren förväntas tillträda sin befattning under början på 2022 med en mandatperiod om 3 år, därefter möjlighet till förlängning.


Kravprofil: Föreståndaren skall

 

 • Vara en respekterad forskare med en egen vetenskaplig profil inom stiftelsens ändamålsområde.

 • Ha väl dokumenterad ledarerfarenhet från exempelvis vetenskapliga organisationer och större samarbeten, nationella och/eller internationella. 

 • Ha förmåga att kunna arbeta gentemot forskningsgrupper från olika institutioner, gentemot styrelsen och ut mot de centrala organisationerna på KI, K och Region Stockholm.

 • Ha intresse för innovation och utveckling av verksamheter.

 

Uppdraget för föreståndaren innefattar att

 • Ansvara för att verksamheten vid CMM uppfyller stiftelsestadgarnas ändamål och för att utveckla en tydlig strategi och vision för forskningen vid CMM.

 • Utveckla forskningsmiljön vid CMM och ge stöd till de forskare som verkar i huset och särskilt till yngre forskare som kan utnyttja CMM:s samarbetsinriktade och kliniknära miljö. I detta uppdrag ingår att leda den interna organisationen vid CMM (service center) på ett effektivt och inkluderande sätt.

 • Det långsiktiga målet är att stärka CMMs varumärke, både inom K/KI och även i samhället i stort och vidareutveckla CMM som ett innovativt och framtidsinriktat forskningscenter av högsta kvalitet.

 • Vara tongivande i nyrekryteringar av framstående och lovande forskare med placering vid CMM i samverkan med ledningar på de institutioner och kliniker som verkar inom de sjukdomsområden som omfattas av CMM:s stadgar.

För att genomföra sitt uppdrag skall föreståndaren ha möjlighet att, i samråd med styrelsen, utse en eller två biträdande föreståndare som kan ha särskilt definierade ansvarsområden.


Intresserade sökande skickar sin ansökan till styrelseordföranden i stiftelsen, Liselotte Jansson liselotte.jansson@ki.se, senast den 31 december 2021. Till ansökan skall fogas: (1) Ett brev där den sökande motiverar sitt intresse för uppdraget samt en beskrivning av sina visioner för utvecklingen av CMM:s verksamhet. Denna beskrivning skall ansluta till det ovan beskriva uppdraget för föreståndaren; (2) ett CV där det framgår på vilket sätt den sökande innehar de kvalifikationer som ovan angivits för befattningen. I detta CV ska också en beskrivning av vetenskapliga meriter och planerad vetenskaplig verksamhet ingå tillsammans med övriga meriter relevanta för uppdraget (3) referenser till personer och/eller institutioner som kan verifiera och kommentera uppgifterna i den sökandes CV.

 

Tillsättningen kommer att ske under ledning av en rekryteringskommitté bestående av representanter från stiftelsens styrelse, KI, K och CMMs ledningsgrupp. Sökande kan komma att kallas till intervjuer och samtal med rekryteringskommittén.

 

Eventuella frågor angående uppdraget besvaras av Liselotte Jansson, liselotte.jansson@ki.se

 
 

Board

 

The CMM Board is responsible for the quality of the research performed at CMM. To aid the Board in these matters we also have a Scientific Advisory Board (SAB), consisting of internationally recognized and prominent scientists. The CMM Board normally meets 4-6 times per year.

 

The CMM Board has the responsibility to ensure that the activities of CMM follow the original intentions as stated by the by-laws of the foundation.


The main task of the CMM Board is to promote thorough and boundary-crossing research within the areas mentioned in the by-laws of the foundation. This includes assuming the utmost responsibility for the continuous evaluation of the CMM activities and that the evaluations lead to concrete actions.

Board of directors

Liselotte Jansson, Chair, Secretary General Alzheimerfonden, Chair of Hypergene AB, Chair of the research foundation AlzeCure. Elected 2011. E-mail: liselotte.jansson@ki.se

Jan Andersson, Research director at Stockholm County Council, Professor and Senior Physician at the Infectious Diseases Clinic, Karolinska University Hospital. Elected 2007.

Lennart Låftman, MBA DHS, Chair of Erik Penser Fonder AB, CEO at the now closed 5th Swedish National Pension Fund. Elected 1999.

Ylva Pernow, MD and senior lecturer Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet. Representing Karolinska University Hospital. Elected 2015.

Sten Eirik Jacobsen, Professor, Karolinska Institutet and University of Oxford, England. Elected 2015.

Magnus Thyberg, Head of department Strategiska vårdgivarfrågor Region Stockholm. Elected 2019.

Lotta Håkansson, Chair Swedish Rheumatism Association. Elected 2019.

 

 

Substitute board member

Magnus Nordenskjöld, Professor, Karolinska Insitutet. Elected 2019

 

Affiliated

Anders Gustafsson, Professor, Vice President of Karolinska Institutet